•  Bestuur  •  Sitemap  •  Links
» Nieuws

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Nieuws >>

 

Uitvaartvereniging Leek opgericht 7-06-1906 De Wiecken 14 9251AX Leek

 

Telefoon 0594-514523 Rabobank Noordenveld West Groningen

E-mail info@uitvaartverenigingleek.nl Web. www.uitvaartverenigingleek.nl K.v.K. Groningen 02037742

 

PRIVACYREGLEMENT

Uitvaartvereniging Leek heeft een privacyreglement ter bescherming van

persoonsgegevens van haar leden. In dit reglement is vastgelegd welke persoonsgegevens wij

verwerken en welke persoonsgegevens wij op welk tijdstip met derden delen. Door lid te zijn

van Uitvaartvereniging Leek gaan de leden akkoord met verwerking van persoonsgegeven

zoals in dit document is vastgelegd.

 

Artikel 1. Doel van de gegevensverwerking.

De persoonsgegevens die worden verwerkt dienen om de leden als zodanig te kunnen

benoemen als zijnde lid van de vereniging. Naast de standaard persoonsgegevens worden

gezinsrelaties verwerkt en bankgegevens om de contributie te kunnen vaststellen en

incasseren.

Ingeval van een overlijden worden alleen de lidmaatschapsgegevens gedeeld met een

uitvaartverzorger naar keuze van de nabestaanden om een uitvaart volgens de gebruiken van

de vereniging mogelijk te maken.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied.

Dit reglement heeft betrekking op verwerking van gegevens door het bestuur van de

vereniging.

Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in artikel 1 genoemde gegevens,

ongeacht of deze gegevens op papier, digitaal of door middel van foto en/of video worden

verwerkt.

 

Artikel 3. Persoonsgegevens die in een bestand worden vastgelegd.

De vereniging legt in een bestand alleen de standaard persoonsgegevens vast die noodzakelijk

zijn voor een goede uitvoering van haar activiteiten als uitvaartvereniging. De

werkzaamheden hiervoor worden uitsluitend uitgevoerd door het bestuur van de vereniging.

De volgende gegevens van leden worden vastgelegd:

- naam, adres, geboortedatum, geslacht

- contactgegevens

- gezinsverbanden (ouders, kinderen)

- lidnummer

- betalingsgegevens

- mutatiegegevens

Ingeval er sprake is van een koopsompolis worden aanvullend onderstaande gegevens

vastgelegd:

- aanvullende betalingsgegevens

- einddatum polis en verzekerd bedrag

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt tenzij de wet dit voorschrijft. In dat

geval wordt dit expliciet vastgelegd.

 

Artikel 3. Toegang tot het bestand.

De gestandaardiseerde persoonsgegevens zoals in artikel 2 omschreven worden vastgelegd in

het online ledenadministratiepakket van Member 90. Van daaruit worden ook de

automatische incassobestanden aangeleverd voor incasso van de jaarlijkse contributie en/of

andere betalingen aan de vereniging. Alle bestuursleden van de vereniging hebben toegang tot

deze toepassing voor het inzien van gegevens. Alleen de secretaris en de penningmeester

hebben de bevoegdheid tot het muteren van persoonsgegevens.

In 1998 is het ledenadministratiepakket Member 90 in gebruik genomen. Voordien

werden gegevens van leden bijgehouden op lijsten. Deze lijsten heeft de vereniging nog in

haar bezit en deze lijsten worden alleen geraadpleegd, indien er bij een overlijden twijfel is

over het bestaan van een lidmaatschap van de vereniging.

 

Artikel 4. Verstrekken van gegevens uit dit bestand.

Verzoeken tot verstrekking van gegevens uit het ledenbestand kunnen uitsluitend schriftelijk

(papier of email) worden ingediend bij het bestuur van de vereniging. Ingeval daar een

wettelijke of noodzakelijke grondslag voor is, zullen de gevraagde gegevens door de

secretaris of penningmeester worden verstrekt. Bij verstrekking van gegevens aan

klachtencommissies of andere derde partijen, zal de verstrekking van gegevens uitsluitend

worden verricht na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon of personen.

 

Artikel 5. Bewaartermijn van gegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel

waarvoor ze zijn verstrekt. Na een overlijden worden persoonsgegevens nog maximaal 2 jaar

bewaard. Deze gegevens kunnen nog gebruikt worden voorjaarverslagen en bijbehorende

overzichten. Persoonsgegevens kunnen eventueel langer bewaard worden indien daar een

wettelijke grondslag voor is.

 

Artikel 6. Recht op informatie, inzage en afschrift.

Ieder lid heeft het recht om zich schriftelijk tot de vereniging te wenden voor een afschrift van

alle voor dit lid verwerkte gegevens. Ouders kunnen ook de gegevens van hun minderjarige

kinderen opvragen. Minderjarige kinderen kunnen hun gegevens opvragen met toestemming

van de wettelijk vertegenwoordiger.

De gevraagde gegevens zullen schriftelijk worden verstrekt door de secretaris of

penningmeester. Dit recht op informatie kan door de vereniging worden geweigerd indien het

in het belang is van betrokkene, diens gezin of wanneer hiervoor wettelijke grondslagen zijn.

De vereniging stelt de vrager van dit besluit schriftelijk op de hoogte met omschrijving van de

reden tot weigering.

 

Artikel 7. Recht op correctie.

Nadat een lid kennis heeft genomen van de gegevens zoals omschreven in artikel 6, kan hij/zij

de vereniging verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te

schermen, voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het

doel van de verwerking. Ingeval een lid het niet eens is met het oordeel van de vereniging dat

over hem/haar is opgenomen in het bestand, kan hij/zij verzoeken aan dit oordeel een eigen

verklaring toe te voegen.

 

Artikel 8. Recht op vernietiging.

Ieder lid/ex-lid heeft het recht om zijn gegevens geheel uit het bestand te laten verwijderen en

te vernietigen. Hiervan is alleen sprake bij een beƫindigd lidmaatschap en wanneer er geen

wettelijke bepalingen zijn die dit recht tegen gaan. Deze beperking geldt ook indien er een

uitzonderingsgrond is krachtens de AVG. Dit schriftelijk verzoek zal binnen 1 maand na

ontvangst door de vereniging worden beoordeeld en/of uitgevoerd. Hiervan krijgt de

betrokkene schriftelijk bericht.

Indien een betrokkene zich niet kan vinden in de uitvoering zoals omschreven in de artikelen

6, 7 en 8, dan kan hij/zij hiertoe een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of

daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 9. Geheimhouding.

Ieder bestuurslid dat op grond van haar functie toegang heeft tot de verwerkte gegevens van

de vereniging en haar leden, is verplicht tot geheimhouding hiervan, tenzij de wet of dit

reglement verstrekking mogelijk maakt.

 

Artikel 10. Slotbepaling.

Dit reglement gaat in vanaf 1 janauari 2019 en kan worden ingetrokken of gewijzigd door het

bestuur van de vereniging.


Terug naar overzicht