•  Bestuur  •  Sitemap  •  Links
» Huishoudelijke-reglementen

UITVAARTVERENIGING   “LEEK                                      
 e.o.   Opgericht “17-01-1906 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
ALGEMEEN
Artikel 1.
De Uitvaartvereniging “LEEK” werkt in principe in het dorp LEEK  en naaste omgeving.
Leden die verhuizen buiten dit gebied kunnen lid blijven van de vereniging.
 
LIDMAATSCHAP
Artikel 2.
Personen, die lid willen worden kunnen zich melden bij de penningmeester en dan gelden de volgende regels:
·          Tot en met 17 jaar tegen de geldende contributieregeling, mits gemeld en verwerkt in onze administratie. 
·          Vanaf 30 jaar tegen een (door het bestuur vast te stellen) entreegeld.
Rechten vervallen onmiddellijk bij :
·          Weigering en/of nalatigheid van betaling van de contributie.
·          Overlijden van beide betalende ouders, tenzij de kinderen tot en met 17 jaar aangegeven hebben lid te willen blijven tegen doorbetaling van de contributie, welke normaliter door de beide ouders betaald zouden worden (bij 1 kind 1 maal de contributie).
Wanneer bij leden, die buiten het ‘werkgebied’ van de vereniging wonen of gaan wonen c.q. verblijven, mits aangemeld bij het bestuur, een sterfgeval voorkomt en de overledene elders wordt begraven of gecremeerd waarbij de uitvaart door een andere vereniging c.q. instantie word verzorgd,  dan hebben deze leden dezelfde rechten als de leden, die in het ‘werkgebied’ wonen c.q. verblijven (zie ook artikel   6, 7 en 10). Een sterfgeval moet binnen 24 uur gemeld worden aan de uitvaartverzorger. Indien hier NIET aan wordt voldaan,dan kan het bestuur besluiten of er een tegemoetkoming wordt gegeven voor de kosten, die normaliter door de vereniging worden gedragen.
 
Artikel 3.
Donateurs kunnen tegen kostprijs gebruik maken van de diensten van de vereniging
Donateurs betalen een donateurbijdrage welke vastgesteld wordt op de Algemene Ledenvergadering.
 
CONTRIBUTIE

Artikel 4.

 

 

  1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering
  2. Bij automatische incasso wordt een korting gegeven.
  3. Als de contributie uiterlijk na 3 maanden na ontvangst van de accept-girokaart niet betaald is worden alle rechten opgeschort.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het boekjaar 

 

 

 
BESTUUR
Artikel 5.
 Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen, te benoemen door en op de Algemene Ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen voor een periode van 3  jaar. Op elke Algemene Ledenvergadering moet een bestuurslid volgens rooster aftreden. Ieder aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
Het bestuur regelt de functies onderling.
 
Artikel 6.
Bestuursleden genieten geen bezoldiging . De penningmeester krijgt echter een jaarlijkse vergoeding; vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris maakt notulen van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergadering. De secretaris voert alle correspondentie van de vereniging. De penningmeester houdt een ledenlijst bij, voert het beheer over de financiële middelen van de vereniging en bespreekt op één der laatste bestuursvergadering voor de Algemene Ledenvergadering de financiële toestand van de vereniging met zijn medebestuursleden. De penningmeester is ten allen tijde verplicht op aanvraag inzage te geven van de boeken en de kas aan de overige dagelijkse bestuursleden, eventueel vergezeld van een algemeen bestuurslid.
 
Artikel 7.
Het bestuur mag de hulp inroepen van personen die geen lid van de vereniging zijn voor het verrichten voor diensten.
Het bestuur heeft ten allen tijde het recht maatregelen te nemen om de ingeroepen hulp, die zich niet gedraagt volgens de regels en voorschriften van de vereniging, niet meer op te roepen.
Deze hulpen mogen lid zijn van het bestuur (alleen als ze lid zijn) , maar mogen maximaal 40 % van het totale bestuur uitmaken. De beloning voor de verschillende diensten van de in dit artikel genoemde personen wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op voorstel van de Algemene Ledenvergadering of het bestuur.
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 8.
Binnen 6 maand na het boekjaar, welke loopt van januari t/m december, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, welke minstens 8 dagen van te voren ter kennis aan de leden zal worden gebracht. Alle leden hebben op een Algemene Ledenvergadering 1 stem per betalend lid. 
In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde:
a.      De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering of een eventuele Buitengewone Ledenvergadering.
b.     Rekening en verantwoording alsmede het financieel jaarverslag door de penningmeester.
c.        Verslag kascommissie
d.        Dechargeverlening bestuur door de Algemene Ledenvergadering
e.        Bestuursverkiezing en voorziening in eventuele vacatures.
f.         Bestuursmededelingen  
g.        Vaststellen contributie / entreegelden / donatiegelden aankomend jaar.
h.        Vaststellen waarde c.q. tegenwaarde van het verstrekkingenpakket
 
 
KENNISGEVING VAN OVERLIJDEN
Artikel 9.
Wanneer bij één der leden een sterfgeval plaats vindt dan moeten de nabestaanden zo spoedig mogelijk ( binnen 3X 24 uur) de uitvaartverzorger van de vereniging of de vereniging hiervan in kennis stellen Bij het niet nakomen van deze verplichting is het bestuur bevoegd om de vergoeding aan te passen c.q.te laten vervallen.

Bij het niet gebruik willen maken van de uitvaartverzorger of zijn/haar vervanger van de vereniging, kan van een andere uitvaartverzorger / uitvaartonderneming gebruik worden gemaakt. In zo’n geval bepaalt het bestuur per situatie de hoogte van de vergoeding of geen vergoeding.          
 
VERGOEDINGEN
Artikel 10.
De diensten, die (binnen de landsgrenzen) door de vereniging worden verricht zijn:
  1. Het vervullen van alle formaliteiten en verrichten van alle diensten t.b.v. de algehele regeling en verzorging van de uitvaart.
    1. De waarde van deze diensten is de vergoeding verenigingspakket van €700,-.
  2. Vanaf 1-8-2015 worden de facturen naar de nabestaande door de vereniging aangemaakt.             
 
Artikel 11.
 
Bij een overlijden ingeval van een terroristische daad, zal geen uitkering tot gevolge hebben.
 
 
VERZORGING VAN DE UITVAART
Artikel 12.
De uitvaartverzorger dient :
a.        bij elke dienstverrichting dient er een uniform gedragen te worden.
b.        direct na de kennisgeving van overlijden, diegene van het personeel mede te delen wiens beurt het is om af te leggen en te kisten.
        Zelf zal hij, indien nodig, de behulpzame hand bieden
c.        de aangifte bij de burgerlijke stand binnen de wettelijke termijn van 3 x 24 uur regelen, na eerst de benodigde gegevens te hebben verzameld. Tevens moet hij zorgen voor de toestemming om de overledene te vervoeren en te begraven c.q. te cremeren.
d.        de benodigde dragers minimaal 24 uur vóór de uitvaart in kennis te stellen.
e.        Nagepleegd overleg met de nabestaanden
* bij een begrafenis met degene die de graven uitgeeft te overleggen
* bij een crematie overleg te voeren met een crematorium
f.         stipt op het uur van de uitvaart ter plaatse aanwezig zijn om alles onder zijn leiding ordelijk en netjes te laten verlopen
g.        bij een uitvaart vóór de rouwauto en de baar uitgaan en het werk van de dragers te regelen.
 
Artikel 13.
De dragers dienen stipt op het uur van de uitvaart aanwezig te zijn bij het sterfhuis of de plaats van waaruit de uitvaart plaats vindt. Zij behoren netjes gekleed te zijn. De verrichtingen dienen met gepaste eerbied gedaan te worden.
Bij ziekte of verhindering zal zijn/haar plaats worden ingenomen door een reserve of iemand door het bestuur c.q. de uitvaartverzorger aan te wijzen. De bediening zal eveneens netjes gekleed moeten zijn.
Diegenen, die betrokken zijn bij de uitvaart, hetzij bij het dragen, afleggen, kisten, hetzij bij de bediening, gedragen zich naar de aanwijzingen van de uitvaartverzorger.
 
Artikel 14.
De tijd van de uitvaart is naar de keuze van de nabestaanden in overleg met de uitvaartverzorger.
Wordt een overledene van elders hier begraven c.q. gecremeerd en de diensten van de vereniging worden verlangd, dan gelden dezelfde regels.
 
ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 15.
15a Niet anders dan in de Algemene Ledenvergadering kunnen in dit reglement veranderingen worden aangebracht.
Herziening van dit reglement kan alleen plaats vinden op voorstel van het bestuur of minstens 20 van de stemgerechtigde leden.
Voorstellen tot herziening van dit reglement door de leden, moeten minstens 14 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht om behandeld te kunnen worden op de Algemene Ledenvergadering.
Wijzigingen worden slechts vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering als 2/3 van de aanwezige leden zich vóór heeft verklaard, waarna de leden worden geïnformeerd.
15b Over personen stemt men indien gewenst schriftelijk, over zaken mondeling.
15c Ieder nieuw lid ontvangt een exemplaar van dit reglement van de penningmeester.
Indien, naar oordeel van het bestuur, de noodzakelijke uitgaven niet uit de middelen c.q. bezittingen van de vereniging kunnen worden betaald, dan is de Algemene Ledenvergadering  bevoegd om een hoofdelijk omslag over de leden te heffen
 
Artikel 16.
Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 
Artikel 17.
 

De vereniging is aangesloten bij de GESCHILLENCOMMISSIE VOOR HET UITVAARTWEZEN.
Eventuele geschillen kunnen aan deze Geschillencommissie worden voorgelegd. De beslissing door de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

Adres van de geschillencommissie:
Stichting GESCHILLENCOMMISSIE UITVAARTWEZEN
POSTBUS 90600
2509 LP DEN HAAG.
Tel. : 070 - 310 53 10

Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling, waarna alle voorgaande huishoudelijke reglementen vervallen zijn. Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering 3 mei 2017.

 
 
 
Aafke Zuiderveld bestuurslid en notulist 0594-513749
Gerard de Jong Secretaris 0594 - 514 523
Fransien Greydanus Bestuurslid medeverantwoordelijk penningmeester 0594-516517
Theo Schaaphok voorzitter en website beheer 0594-514280
     
 
VOOR HET AANGEVEN VAN EEN OVERLIJDEN:

Uitvaartverzorger:
UItvaartverzorging Westera
Oude Rijksweg 7 

9481 BD Vries
Telefoon: 0592 - 543082
Fax: 0592 - 543085

VOOR ADRESWIJZIGINGEN OF WIJZIGING IN DE GEZINSSAMENSTELLING (GEBOORTES/SCHEIDING)

Penningmeester / Ledenadministratie:
Gerard de Jong
De Wiecken 14
9351 AX Leek
Telefoon: 0594 - 514 523